Skip to content

Candidatures definitives eleccions membres de la Junta de Dept

Atès que no s'han presentat esmenes ni alegacions, la llista següent de candidatures
de representants per a la Junta de Dept. de TSC, esdevé definitiva.

PDI Doctor Personal docent (9 representants)
Jose M. Gonzalez Arbesú
Carlos López Martínez
Antonio Pascual Iserte
Olga Muñoz Medina
Francesc Rey Micolau
Eduard Úbeda Farré
Ma. José Soneira Ferrando
Lluís Pradell Cara
Xavier Fàbregas Cànovas
Francesc Torres Torres
Ma. Concepción Santos Blanco

Professores i professors associats, col•laboradores i col•laboradors,
ajudantes i ajudants, visitants i personal investigador (2 representants)
Ignasi Esquerra Llucià
Rosa Ma. Fernández Cantí

PAS funcionari (1 representant)
Enric Pitarch Gimenez

PAS laboral (1 representant)
Vicente José Gómez Oviedo

A partir de demà dia 21 també es pot fer efectiu el vot per anticipat per a les persones
amb dret a vot (solament els membres del Consell de Dept.) que prevegin la impossibilitat
d'emetre el seu vot el dia 27 de gener, data de les eleccions a representants a la Junta de Dept.

Us recordem que segons la normativa d'aplicació:

"1. L'elector o electora haurà d'adreçar al secretari o la secretària de la unitat bàsica un sobre
tancat al dors del quan hauran de figurar el seu nom i signatura i el núm. de DNI o el document
identificatiu equivalent.
Aquest sobre tancat haurà de contenir una fotocòpia del DNI o d'altre document identificatiu
equivalent i el sobre tancat i en blanc amb la papereta oficial de vot a l'interior.
El vot s'haurà de lliurar personalment, en presència del secretari o secretària de la unitat bàsica
o del membre de la mesa electoral que el secretari o secretària hagi designat a l'efecte, en un termini
que finalitzarà el dia hàbil anterior al de la celebració de les eleccions.
2. En el cas que un elector o electora no pugui emetre el seu vot de manera presencial,
s'ha de comunicar aquesta circumstància al secretari o secretària de la unitat bàsica.

El secretari o secretària haurà d'habilitar els mitjans per fer-li arribar els sobres abans esmentats,
de manera que l'elector o electora lliuri en el termini establert a l'article 25.1 pels mitjans legals
que correspongui, els sobres de la votació. Els que no arribin dins aquest termini no es tindran en compte."

Així doncs i per poder fer-ne ús d'aquest dret, tindreu a partir de demà teniu a la vostra disposició a la
Secretaria de Direcció, els sobres i les paperetes que s'esmenten a la normativa o us podeu posar amb contacte amb la Mercè Cano
(mòdul D4- Despatx 201, tel. 93 401 71 98, Campus Nord, e-mail mcano@tsc.upc.edu) perquè us els trameti.

Us recordem que segons el que s'estableix a la normativa per a les eleccions d'òrgans unipersonals
i col·legiats de les unitats bàsiques a l'article 24.3 "les electores i els electors únicament podran
votar a candidats o candidates que hagin estat proclamats en els terminis previstos reglamentàriament".


Direcció del Dept.

Barcelona, 20 de gener de 2011